Szukaj

Zaloguj

Zaloguj się

Jesteś nowym klientem?

Zarejestruj się

Szukaj

Zaloguj

Zaloguj się

Jesteś nowym klientem?

Zarejestruj się
Strona Główna/Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.TRANSPORT-MANAGER.PL

I. CO OKREŚLA NASZ REGULAMIN?

 1. Nasz regulamin określa ogólne warunki, zasady, prawa i obowiązki użytkowników, usługodawcy oraz sposób świadczenia usług dostępnych na stronie www.transport-manager.pl, dalej zwanej ,,Serwisem Internetowym’’.
 2. Stronę Serwisu prowadzi MPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Heleny Szafran 6, 60-693 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000928050, NIP 7812026909, REGON 520261703, o kapitale zakładowym w wysokości: 6 000,00 zł, którą w dalszej części regulaminu będziemy nazywać ,,Usługodawcą’’.
 3. Serwis ma charakter zakupowo – informacyjny, w ramach którego Użytkownik może dokonać zakupu prenumeraty lub wstęp na wydarzenia o tematyce związanej z działalnością Usługodawcy.
 4. Kontakt z nami jest zawsze możliwy:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: www.info@transport-manager.pl
  2. pod numerem telefonu: +48 (61)3070277;
  3. za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Serwisu.
 5. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony na stronie Serwisu, w taki sposób, abyś miał możliwość jego pozyskania, odtwarzania i utrwalania w każdej chwili. Poza tym możesz go również wydrukować lub zapisać na urządzeniu, z którego korzystasz.

 

II. SŁOWNICZEK

W regulaminie będziemy posługiwać się kilkoma terminami, których znaczenie opisujemy poniżej:

Aktualizacja –  modyfikacja Usługi cyfrowej, w tym jej zabezpieczeń, która jest niezbędna do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową;

Wydarzenie –  wydarzenie stacjonarne, organizowane przez Usługodawcę, o tematyce związanej z tematyką Serwisu i wydawanym przez Usługodawcę Czasopismem, którego opis jest każdorazowo prezentowany przez Usługodawcę w opisie takiego Wydarzenia na stronach Serwisu;

Bilet – dokument na okaziciela bądź dokument imienny w zależności od jego rodzaju, w szczególności zawierający kombinację unikalnych znaków i/lub informacje o danym Wydarzeniu. Z zastrzeżeniem zapisów niniejszego Regulaminu, Bilet uprawnia do udziału w określonym Wydarzeniu, realizowanym przez Usługodawcę, zgodnie z informacją dostępną w opisie tego Wydarzenia oraz innymi informacjami prezentowanymi w Serwisie;

Czasopismo – czasopismo w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Prawa prasowego, wydawane przez Usługodawcę w formie produktu fizycznego lub w postaci danych zapisanych w formie cyfrowej

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych działań wskazanych w Regulaminie oraz bezpośrednio na stronie Serwisu;

Prawo prasowe – ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Regulamin – niniejszy dokument;

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Umowa Prenumeraty – umowa w ramach której Usługodawca zobowiązuje się do cyklicznego dostarczania Użytkownikowi Czasopisma w wybranym przez Użytkownika wariancie, w zamian za uiszczenie przez Użytkownika ceny;

Umowa o dostarczenie treści cyfrowych –  umowa o dostarczanie treści cyfrowych w postaci Biletu w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie polegająca na udzieleniu dostępu do Czasopism cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym;

Usługa cyfrowa – usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, polegająca na udostępnieniu Czasopisma online w Koncie Użytkownika;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawców na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach autorskich – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Użytkownik – Konsument lub Przedsiębiorca, który może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Prenumeraty lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

 

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Aby sprawnie korzystać z naszego Serwisu musisz spełnić minimalne wymagania techniczne, czyli potrzebujesz:

a. urządzenia z dostępem do Internetu, np. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy,
b. dostępu do poczty elektronicznej,
c. najnowszej wersji przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
d. programu do odczytu i zapisywania plików formatu PDF;
e. programu umożliwiającego rozpakowanie dokumentów – typu .rar i zip.

 1. Pamiętaj proszę, że korzystanie z Usług, które są świadczone drogą elektroniczną, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, także po Twojej stronie. Możesz bowiem spotkać się z ryzykiem wprowadzenia do Twojego systemu teleinformatycznego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji Twoich danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć takiego ryzyka, zalecamy abyś korzystając z naszego Serwisu, stosował właściwe środki techniczne, które zminimalizują wystąpienie ryzyk. Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie np. z  programów antywirusowych i zapór sieciowych typu firewall.
 2. Jako Użytkownik Serwisu nie możesz stosować urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić jego działanie.
 3. Zabronione jest również korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów oraz wszelkich treści publikowanych i udostępnianych w ramach Serwisu należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje wskazane na stronach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu, korzystanie z bezpłatnych Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca umożliwia wszystkim Użytkownikom korzystanie m.in. z następujących Usług:
 • przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym artykułów zamieszczonych w ramach tematycznego bloga (dalej jako ,,Blog’’);
 • udostępniania interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą;
 • przekierowania na zewnętrzne social media;
 • założenia i prowadzenia Konta;
 • wysyłania ,,Newslettera’’.
 1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym m.in. artykułów dodawanych w ramach Bloga,  gdzie prezentowane są treści tematyczne, związane z działalnością Usługodawcy i charakterem Serwisu, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu lub podstrony Bloga.
 2. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przekierowaniu na zewnętrzne social media m.in. w postaci Facebooka oraz Linkedina jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku z ikoną danego serwisu.
 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta przez Usługodawcę, które dokonane jest po uprzednim potwierdzeniu żądania o usunięcie Konta, złożonym przez Użytkownika.
 5. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym Newslettera. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.

 

V. KONTO

 1. Przeglądanie niektórych treści prezentowanych w Serwisie oraz korzystanie z niektórych Usług w nim świadczonych, może wymagać od Użytkownika Rejestracji Konta i zalogowania się do niego.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 3. Czynności zmierzające do założenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Przedsiębiorcy.
 4. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.
 5. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 6. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik w ramach korzystania z Konta ma możliwość uzupełnienia danych w nim wskazanych.
 7. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas Rejestracji oraz dane edytowane przez Użytkownika dobrowolnie po Rejestracji.
 8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika będącego Konsumentem lub osoby o której mowa w pkt XV ppkt 2 Regulaminu, postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym (usunąć Konto) lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta. Więcej informacji dotyczących natychmiastowego rozwiązania lub zawieszenia wykonywania Umowy zostało wskazanych w pkt IX Regulaminu.
 10. Z chwilą usunięcia Konta przez Usługodawcę w wyniku naruszeń, o których mowa w ppkt 8 i 9 powyżej, Umowa o dostarczanie Treści cyfrowych ulega natychmiastowemu rozwiązaniu, co wiąże się z bezpowrotną utratą wszelkich danych zamieszczonych w ramach Konta na stronie Serwisu, w tym w szczególności utratą dostępu do zakupionych wcześniej Treści cyfrowych.

 

VI. UMOWA PRENUMERATY

 1. W ramach Umowy prenumeraty Usługodawca dostarcza Użytkownikowi Czasopisma, cyklicznie, w wybranym przez Użytkownika wariancie, na podstawie wskazanego na stronie internetowej Serwisu harmonogramu.
 2. Usługodawca dostarcza Czasopismo w następujących wariantach:
  1. dostarczając Użytkownikowi produkt fizyczny w postaci papierowego wydania Czasopisma, na adres wskazany przez Użytkownika podczas składania Zamówienia (dalej jako: „Egzemplarz papierowy”);
  2. udostępniając Użytkownikowi Czasopismo w postaci danych dostępnych cyfrowo, za pośrednictwem Konta Użytkownika (dalej jako: „Egzemplarz cyfrowy”).
 3. Użytkownik może również wybrać wariant, w którym Usługodawca dostarcza Użytkownikowi łącznie Egzemplarz cyfrowy i Egzemplarz papierowy.
 4. Egzemplarz cyfrowy i Egzemplarz papierowe (dalej łącznie jako: „Egzemplarze”) są dostarczane Użytkownikowi zgodnie z przedstawionym przez Usługodawcę harmonogramem (dalej jako: „Harmonogram”). W Harmonogramie Usługodawca wskazuje termin udostępnienia Egzemplarza cyfrowego w Koncie Użytkownika oraz termin nadania przesyłki z Egzemplarzem papierowym.
 5. Udostępnienie Cyfrowego egzemplarza w Koncie Użytkownika jest Usługą cyfrową w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
 6. W związku z ppkt 5 powyżej, Usługodawca zobowiązuje się dostarczać Konsumentowi Aktualizacje Usługi cyfrowej przez czas trwania Umowy
 7. Użytkownik zgadza się współpracować z Usługodawcą, w przypadku Aktualizacji, o ile będzie ona przeprowadzona w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych środków technicznych.
 8. Usługodawca może dokonać Zmiany Usługi cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły z ważnych powodów, w tym w przypadku gdy jest ona niezbędna do dostosowania Usługi cyfrowej w sposób ciągły:
  1. do nowego środowiska technicznego lub
  2. do wzrostu liczby użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych.
 9. Informacje o Zmianie są przekazywane Konsumentowi minimum 14 dni przed wdrożeniem Zmian wraz z opisem Zmian na adres poczty elektronicznej, który Konsument wskazał podczas składania Zamówienia.
 10. W przypadku Zmian, które w sposób istotny wpłyną negatywnie na dostęp lub korzystanie z Usługi cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, Konsument może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia poinformowania Konsumenta o Zmianach lub dokonania Zmian.
 11. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Usługę cyfrową zgodną z Umową.
 12. Usługodawca odpowiada tytułu niezgodności Usługi cyfrowej z Umową na zasadach określonych w art. 43i-43l Ustawy o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 13. Reklamacje dotyczące Usług cyfrowych należy kierować na adres e-mail: info@logistics-manager.pl
 14. W związku z rozpatrzeniem reklamacji i ustalenia czy brak zgodności Usługi cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, Klient ma obowiązek współpracy ze Usługodawcą. Usługodawca zadba, aby współpraca ta przebiegała w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Konsumenta środków technicznych.

 

VII. BILETY

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom możliwość zakupu Biletu na Wydarzenie.
 2. Bilet upoważnia Użytkownika do udziału w Wydarzeniu organizowanym przez Usługodawcę. Informacje dotyczące Wydarzenia, w tym w szczególności termin i miejsce organizacji Wydarzenia wskazane są każdorazowo w opisie Biletu na stronie internetowej Serwisu.
 3. Użytkownik, biorący udział w Wydarzeniu zobowiązuje się przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów porządkowych obowiązujących w miejscu Wydarzenia oraz regulaminu Wydarzenia, który Usługodawca udostępnia na stronach internetowych Serwisu.
 4. Bilet jest Treścią cyfrową dostarczaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika podczas składania Zamówienia w terminie 14 dni roboczych.
 5. Usługodawca zobowiązuje się dostarczać Konsumentowi Aktualizacje Treści cyfrowych przez cały czas trwania Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej.
 6. Konsument zgadza się współpracować z Usługodawcą, w przypadku Aktualizacji, o ile będzie ona przeprowadzona w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych środków technicznych.
 7. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Treść cyfrową zgodną z Umową.
 8. Usługodawca odpowiada tytułu niezgodności Treści cyfrowej z Umową na zasadach określonych w art. 43i – 43l Ustawy o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rękojmia wobec Przedsiębiorców jest wyłączona.
 9. Reklamacje dotyczące Treści cyfrowych należy kierować na adres e-mail info@transport-manager.pl
 10. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 11. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 12. W związku z rozpatrzeniem reklamacji i ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika, Użytkownik ma obowiązek współpracy z Usługodawcą. Usługodawca zadba, aby współpraca ta przebiegała w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Konsumenta środków technicznych.

 

VIII. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY PRENUMERATY LUB UMOWY O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

  1. Informacje o Egzemplarzach lub Biletach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Wszystkie Bilety i Egzemplarze dostępne w Serwisie Internetowym zostały legalnie wprowadzone na rynek polski oraz są zgodne z Umową.
  3. W przypadku, gdy Usługodawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuję tę informację Konsumentowi, podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz Konta w Serwisie i zalogowania się do niego.
  5. Użytkownik może złożyć Zamówienie na Bilety lub Egzemplarze prezentowane na stronie Serwisu poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego (tzw. koszyk zakupowy). Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy prenumeraty lub Umowy dostarczenie Treści cyfrowych, będącego przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa prenumeraty lub Umowa dostarczenia Treści cyfrowych .
  6. Dostawa Egzemplarzy papierowych jest realizowana na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.
  7. Usługodawca umożliwia dostawę za pośrednictwem operatora pocztowego.
  8. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Egzemplarzy papierowych informuje Użytkownika o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Papierowych egzemplarzy.
  9. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt IX ppkt 2 poniżej.
  10. Jeżeli dla Egzemplarzy papierowych objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

 

IX. CENY BILETÓW ORAZ EGZEMPLARZY

 1. Ceny Biletów oraz Egzemplarzy, podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty.
 2. Klient może dokonać zapłaty za pośrednictwem:
 1. płatności elektronicznej (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikami przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika, zaś wysyłka lub dostarczenie Biletów lub Egzemplarzy dokonane zostaną niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
 2. przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka lub dostarczenie Biletów lub Egzemplarzy, dokonane zostaną niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy i skompletowaniu Zamówienia).
 3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 4. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi dowód zakupu.

 

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy udostępnianego przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie produktu lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Usługodawcy z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach określonych w art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadkach:
  1. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Egzemplarza papierowego. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Egzemplarz papierowy należy zwrócić na następujący adres Usługodawcy.
 8. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Egzemplarza papierowego. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Egzemplarza papierowego inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Egzemplarza papierowego, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.
 11. Usługodawca po odstąpieniu od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych lub Umowy prenumeraty przez Konsumenta, na żądanie Konsumenta, udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Usługodawcę nieodpłatnie, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego, z wyjątkiem:
  1. gdy są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  2. tych, które dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych przez Usługodawcę;
  3. gdy zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków.
 12. Konsument ma prawo odzyskać od Usługodawcy, Treści cyfrowe, o których mowa w pkt 11 powyżej, nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w terminie 14 dni w formacie CSV lub innym powszechnie używanym, przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 13. Po odstąpieniu od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych przez Konsumenta, Usługodawca ma prawo uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych w szczególności poprzez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowej lub ma prawo zablokowania Konta.
 14. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej, Konsument powstrzymuje się od korzystania z tej Treści cyfrowej oraz od udostępniania jej osobom trzecim.
 15. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych,
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 16. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 17. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Usługodawca w ramach zawarcia Umowy o prenumeratę, udziela Użytkownikowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z Egzemplarzy cyfrowych (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”) na polach eksploatacji przez okres trwania Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta, (dalej zwanej: „Licencją”). Usługodawca udziela Użytkownikowi Licencji do korzystania z Przedmiotu Licencji na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzania do pamięci komputera Użytkownika, jeżeli Serwis przewiduje taką funkcjonalność;
  2. wykorzystywanie w dowolnej formie tylko i wyłącznie na własne, prywatne potrzeby Użytkownika.
 2. Biorąc pod uwagę ppkt 1 poniżej, Użytkownikowi zabrania się m.in.: kopiowania, powielania, rozpowszechniania w całości lub w części, upubliczniania, wprowadzania do obrotu, wykorzystywania w celach marketingowych i promocyjnych Przedmiotu Licencji oraz wszelkich innych czynności wykraczających poza pola eksploatacji, określone w ppkt 1 powyżej.
 3. Usługodawca oświadcza, że posiada prawo do wszystkich Przedmiotów Licencji, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.

 

XI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PAPIEROWYCH EGZEMPLARZY Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Egzemplarze papierowe zgodne z Umową.
 2. Usługodawca odpowiada z tytułu niezgodności Egzemplarza papierowego z umową na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rękojmia wobec Przedsiębiorców jest wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@transport-manager.pl
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Egzemplarz papierowy, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Usługodawcę.

 

XII. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:

MPF SP. Z O.O. ul. Heleny Szafran 6 60-693 Poznań

 1. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

 

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu Internetowego.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 9. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.